Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Atelier Hoom - Meet

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden

 • deze algemene voorwaarden van Atelier Hoom - Meet;

 • Dienst

 • een dienst die op de Website aangeboden wordt door Atelier Hoom - Meet;

 • Klant

 • de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

 • Atelier Hoom - Meet

 • de vennootschap onder firma Atelier Hoom - Meet, gevestigd en kantoorhoudende te (6599 AB) Ven-Zelderheide aan Kleefseweg, 61;

 • Overeenkomst

 • de overeenkomst tussen Klant en Atelier Hoom - Meet die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij Atelier Hoom - Meet koopt;

 • Product

 • een product dat op de Website aangeboden wordt door Atelier Hoom - Meet

 • Privacy Statement

 • de privacyverklaring van Atelier Hoom - Meet, die te vinden is op de Website;

 • Website

 • de website van Atelier Hoom - Meet, waarop het Product en/of de Dienst wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atelier Hoom - Meet op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. Atelier Hoom - Meet kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product en/of de Dienst niet meer bestellen.

 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Atelier Hoom - Meet wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Atelier Hoom - Meet nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

 3. Atelier Hoom - Meet is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Atelier Hoom - Meet garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product en/of de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Atelier Hoom - Meet niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Atelier Hoom - Meet een nadere aanmaning stuurt.

 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Atelier Hoom - Meet gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan Atelier Hoom - Meet verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Atelier Hoom - Meet en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product en/of na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Atelier Hoom - Meet verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Atelier Hoom - Meet. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

 3. Ingeval van ontbinding zal Atelier Hoom - Meet het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Atelier Hoom - Meet is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Atelier Hoom - Meet terugbetaald.

 5. Klachten over het Product en/of de Dienst kunt u sturen naar robertcoppens@live.nl. Atelier Hoom - Meet zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Atelier Hoom - Meet kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Atelier Hoom - Meet het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Atelier Hoom - Meet gevergd kan worden, zal Atelier Hoom - Meet het Product vervangen.

 2. Indien Atelier Hoom - Meet niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Atelier Hoom - Meet zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Atelier Hoom - Meet is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

 2. Voor zover Atelier Hoom - Meet aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.